مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

ن ام واحد:
مهندسی پزشکی

نام مسئول واحد:
آقای مهندس امرآبادی
 

کارشناس واحد: 

خانم جهانشیری

تلفن مستقیم واحد:
66465355-9

شماره داخلی واحد:
335

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره1، نیم طبقه7 ،واحد مهندسی پزشکی

عملکرد واحد:

1-تهیه شناسنامه الکترونیکی تجهیزات
2- الصاق شناسنامه تجهیزات پزشکی بر روی دستگاه جهت شناسایی راحت تر
3- الصاق راهنمای کاربری تجهیزات پزشکی
4- تدوین برنامه بازدید شش ماهه جهت بررسی های فنی و مهندسی بر روی دستگاه
5- تهیه چک لیست های PM از اداره کل تجهیزات پزشکی و شرکت های نمایندگی تجهیزات پزشکی
6- تکمیل چک لیست ها
7- انجام منظم کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
8- انجام آزمون کنترل کیفی به صورت سالیانه
9-رفع عیب تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند
10-تکمیل چک لیست های کاربری توسط کاربران به صورت روزانه و گزارش به بخش مهندسی پزشکی
11-معرفی تکنولوژی های روز و برندهای معتبر در زمان خرید تجهیزات پزشکی
ئو

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید