تغذیه

تغذیه

تغذیه

نام واحد:
تغذیه

کارشناسان واحد :
خانم مومني

تلفن مستقیم واحد:
66465355-59

شماره داخلی واحد:
326

موقعیت مکانی:

ساختمان شماره2، طبقه 5، واحد تغذیه

عملکرد واحد:
واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی زیرنظر مستقیم مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط شامل پرستاری - خدمات غذایی- حاکمیت بالینی- داروخانه-جراحی و ... ارائه خدمت
 می کند.
واحد تغذیه این بیمارستان در دو حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی  و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می کند و با هماهنگی سایر اعضاء تیم درمان، از طریق ارزیابی تغذیه ای بیماران، ارائه مشاوره تغذیه فردی و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت بیماران خدمت می نماید.
مدیریت خدمات غذایی شامل مجموعه ای از اقدامات و مقررات با هدف تأمین غذا- تغذیه مصنوعی و میان وعده جهت بیماران- کارکنان و همراهان بیمارستان می باشد.
تأمین غذای بیماران نیازمند حمایت های تغذیه ای مانند بیماران بستری در بخش های ویژه(ICU-CCU) از طریق فرمولای تجاربی آماده و با هدف حفظ وزن مطلوب و جلوگیری از سوء تغذیه و هم چنین کاهش زمان بستری در بیمارستان انجام می گیرد.
توزیع غذای بیماران در این بیمارستان به شکل نیمه متمرکز( غذای طبخ شده در آشپزخانه مرکزی بیمارستان براساس ظرفیت بخش های بستری تفکیک و غذای هر بخش به طور جداگانه به مسئول توزیع غذای بخش تحویل می گردد. غذای تحویل شده در آبدارخانه بخش برای بیماران آماده و در اختیار آنها قرار می گیرد) انجام می شود.
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی شامل شناسایی بیماران نیازمند حمایت های تغذیه ای ، ارزیابی های تخصصی تغذیه ای جهت آنها و در نهایت ارائه رژیم غذایی متناسب با شرایط بیمار می باشد. که این امر همه روزه از طریق اطلاع رسانی از بخش ها به واحد تغذیه، با مشاوره چهره به چهره و بر سربالین بیمار با ثبت مشاورات در پرونده بیماران انجام می پذیرد.
این واحد متشکل از 22 پرسنل می باشد که در 3 نوبت صبح- عصر - شب در حال خدمت رسانی به پرسنل و بیماران محترم می باشند.
سرآشپز: آقای رستمی
آشپز: محمود پور محمد پورناکی- قاسم پور علی
کمک آشپز: محمد حاتمی - خدایار جوی پشته
سر مهمان دار: کریم پورآذر

     

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید