بهداشت محیط و مدیریت پسماند

بهداشت محیط و مدیریت پسماند

بهداشت محیط و مدیریت پسماند

نام واحد:
بهداشت محیط و مدیریت پسماند

نام مسئول واحد:
خانم باقری


تلفن مستقیم واحد:
66465355-59

شماره داخلی واحد:
456

موقعیت مکانی:
ساختمان شمار12، طبقه 4،

عملکرد واحد:
1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت محیط و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
2- شركت در جلسات كمیته تغذیه و كمیته بهداشت حرفه ای ، همچنین جلسات مربوط به اعتبار بخشی بیمارستان
3- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف بیمارستان

4- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی واحدهای دیالیز و
csr  ومیكروبی آب شرب بیمارستان و همچنین مخازن و كلرسنجی سه بار در روز از مخازن و آب شرب  با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

5- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف تفكیك ، جمع آوری
، انتقال ، بی خطر سازی ، نگهداری موقت و دفع پسماندهای بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
6- انجام خوداظهاری دستگاه امحاء زباله زیر نظر شركت های مجاز مربوطه

7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
- خوداظهاری و نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده ، زیر نظر شركت های مجاز و معتمد بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط و ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین ، دفع بهداشتی زباله و استفاده اصولی از روش های شیمیایی زیر نظر شركت های سمپاشی مجاز به صورت دوره ای

10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

11- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود
12-نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . .

13- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

14- نظارت بهداشتی مستمر بر كار بوفه و تریا

15- هماهنگی با مركز بهداشت جهت گرفتن كارت بهداشت برای كلیه كاركنان آشپزخانه و آبدارها

16- هماهنگی  با آموزشگاه بهداشت اصناف جهت فرستادن كاركنان خدماتی مربوطه و كاركنان  آشپزخانه برای  دوره آموزشی

17- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی
18- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

19- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

20- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

21- مشاركت و همكاری در هنگام بروز بلایا
، اپیدمی ها و ارائه خدمات لازم
22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

23- بازدید
، نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها ،همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف بیمارستان
24- انجام سایر اموری كه در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد.


 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید