بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 • نام  واحد:
  بهداشت حرفه ای

  نام مسئول واحد:
  خانم فاطمه خوش پسند

  تلفن مستقیم واحد:
  66465355

  شماره داخلی واحد:
  456

  موقعیت مکانی:
  ساختمان شماره1، طبقه4،  واحد بهداشت حرفه ای
  Occupational Health


  عملکرد واحد

  1-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت و بحران و بلایا به صورت مستمر و جمع آوری مستندات و صورتجلسات کمیته و مطرح کردن مطالب بهداشت حرفه ای در صورت لزوم
  2-بازنگری خط مشی های بهداشت حرفه ای با همکاری مسئول کنترل عفونت، بهداشت محیط و مسئول بهبود کیفیت و آموزش در این زمینه
  3-مشخص کردن مخاطرات شغلی در هر بخش با کمک مسئول هر بخش  و واحد و آموزش راهکارهای کنترلی

  4- بررسی و اقدامات اصلاحی در زمینه اندازه گیری  آلاینده های محیط کار و مطرح کردن آن در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین اندازه گیری آلاینده های محیط کار به صورت هر ساله
  5-بازدید های بهداشت حرفه ای از بیمارستان و گزارش اعلام نواقص به مدیریت جهت حفظ و ارتقا سلامت کارکنان
  6-برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ارسال صورتجلسات  به اداره کار و معاونت بهداشت و درمان دانشگاه تهران
  7- اقدامات اصلاحی در زمینه حذف یا کاهش مخاطرات
  8-تهیه لیست وسایل  حفاظت فردی برای هر بخش و واحد و تأیید وسایل حفاظت فردی خریداری شده
  9-دسترسی به وسایل حفاظت فردی در برابر پرتوها و دادن آموزش های لازم در این زمینه
  10-حفظ ایمنی عوامل اجرایی پسماند و تزریق واکسن کزاز برای این افراد
  11-تکمیل فرم های نظر سنجی در زمینه کنترل های بهداشت حرفه ای
  12-انجام معاینات بدو استخدام برای جدید الورود
  13-انجام معاینات ادواری به صورت هر ساله  برای تمامی پرسنل
  14-انجام معاینات کارکنان پرتو
  15-انجام معاینات بازگشت به کار خروج از کار و کسانی که از استعلاجی بر می گردند
  16-به روز رسانی و بازنگری فهرست مواد شیمیایی مورد استفاده
  17-راهنمای استفاده از مواد شیمیایی  و تهیه برچسب علاوه بر MSDS های تهیه شده و آموزش نحو استفاده از محلول ها و مواد شیمیایی
  18-بازنگری فرم حوادث شغلی و افزودن آیتم های سایکولوژیک در بروز حوادث
  19-تکمیل برگه گزارش اتفاقات ناخواسته و تحلیل آنها و گزارش به معاونت
  20-گزارش حوادث شغلی  مراجعه به بیمارستان و گزارش به معاونت درمان
  21-آموزش در زمینه ایمنی و سلامت شغلی بیماری های حرفه ای موادخطرناک حوادث مخاطرات شغلی
  22-ارزیابی ریسک به روش FTA،FMEA با همکاری اعضای تیم مدیریت خطر و برگرزاری جلسات مدیریت خطرمشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید