مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت

ن ام واحد:
مدیریت اطلاعات سلامت

نام مسئول واحد:
خانم ربابه موسائی

تلفن مستقیم واحد:
66465355-9

شماره داخلی واحد:
354

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره2، نیم طبقه1-،انتهای درمانگاه، بعد از سنگ شکن، واحد مدیریت اطلاعات سلامت

عملکرد واحد:

1-تهیه لیستی از کل بیماران بستری شده
2-کلاسه نمودن پرونده های بیماران بستری شده و سازماندهی اوراق پرونده
3- ثبت و بایگانی کارت اندکس بیمار
4- جمع آوری کلیه آمار بخشها و تحلیل آن
5- کدگذاری پرونده های بیماران بستری شده
6-جوابگویی به مراجعین بیمه و غیره
7- جوابدهی کلیه  نامه های ارجاعی از سازمانها اعم از پزشکی قانونی، کلانتری و..
8- شرکت در کمیته مدارک پزشکی، مرگ و میر و گردشگری
9- بررسی پرونده های پزشکی از نظر کمی و کیفی و تکمیل آن
10-پیگیری نواقص ثبت پرونده پزشکی و ارجاع پرونده های ناقص به پزشک جهت تکمیل
11-ارائه پرونده پزشکی به بخش و پزشک معالج در صورت درخواست
12- پیگیری نتایج اقدامات پاراکلینیکی و تهیه گزارش و تکمیل پرونده پزشکی بیمار
13- اسکن و امضاء پرونده های پزشکی بالای 15 سال
14- کنترل اسکن پرونده های پزشکی روز
15- بایگانی پرونده های پزشکی بیماران
16- کنترل پرونده های اورژانس و بایگانی آن
17-کنترل سیستم آواب و تکمیل فرمهای آماری مربوط به سایت آواب
18- بررسی و تهیه گزارش مربوط به بیماران خارجی و وارد نمودن اطلاعات این بیماران در سایت
19- کنترل و ثبت ورود و خروج پرونده پزشکی بیماران بستری
20- ارائه گزارشات آماری به معاونت محترم درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیریت بیمارستان
21- پیگیری و انجام کلیه اقدامات مربوط به اعتباربخشی و شرکت در کلاسهای مربوط به آن

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید