پذيرش

پذيرش


پذيرش
 
مراحل پذيرش درمانگاه:
 
 مراجعه بيمار به واحد پذيرش درمانگاه 
 پرسش منشی درمانگاه از بیمار در مورد شناخت قبلی از پزشک مربوطه در صورت آشنایی یا مراجعات قبلی  بیمار، ارجاع بیمار به پزشک

 در صورت عدم  آشنایی بیمار با پزشک، سوال در مورد نوع بیماری و یا عارضه از بیمار و  معرفی بیمار به پزشک آنکال مربوطه در بیمارستان

 اطلاع رسانی به بیمار در مورد هزینه ویزیت و ارجاع بیمار به صندوق بیمارستان برای پرداخت  هزینه معاینه طبق تعرفه
 پرسش و ثبت اطلاعات بیمار توسط منشی درمانگاه و تشکیل پرونده
 دریافت فیش ویزیت پرداختی بیمار به صندوق توسط منشی درمانگاه از بیمار
 هماهنگی منشی با پزشک مربوطه جهت ویزیت بیمار 
 هدایت بیمار توسط منشی به اتاق معاینه پزشک

 

برنامه پزشكان

درمانگاه

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

زنان

صبح

دكتر فيوضي 12-10

دكتر فيوضي 13-10

دكترصادقي پور

09-13

دكتر نجفي

دكتر صفوي 12-10

دكتر نجفي

ارتوپد

صبح

دكتر رهجو 12-10

دكتر حيدري

12-10

دكتر موسويان 12-10

دكتر طالبيان 13-11

دكتر بلوري 12-10

پزشك آنكال

 

عصر

دكتر طالبيان 12-14

 

دكتر طالبيان

12-14

 

 

 

اطفال

عصر

 

دكتر ميهني 19-17

 

دكتر ميهني 19-17

 

 

داخلي مغز و اعصاب

صبح

دكتر شكوهيار 12-10

دكتر فدايي و پورمحموديان

دكتر شكوهيار 12-10

دكتر فدايي و پورمحموديان

دكتر پورمحموديان

 

روانپزشك

صبح

دكتر هوشمند 11-09

 

دكتر هوشمند 11-09

 

دكتر هوشمند 11-09

 

جراح عمومي

صبح

دكتر فقيه

08-13

دكتر حسابي 13-08

دكتر ناظري

-

دكتر حاج نصرا..

10-12

دكتر جمال عباسي 12-10

دكتر حكيميان

 

عصر

 

دكتر پدرام طالبيان

دكتر ناظري-

 

دكتر پدرام طالبيان

دكتر پدرام طالبيان

 

ارولوژي

صبح

دكتر عظيمي

10-12

دكتر نقي زاده

10-12

دكتر هروي و عظيمي

10-12

دكتر نقي زاده

10-12

دكتر هروي و عظيمي

10-12

دكتر هروي و نقي زاده

 10-12

انكولوژي

صبح

 دكترمنصوري

11-15

دكتر منصوري

11-15

دكترمنصوري

11-15

دكتر منصوري

11-15

دكتر منصوري

09-15

 

 

عصر

دكتر علي مقدم 15-13

دكتر علي مقدم 15-13

دكتر علي مقدم 15-13

دكتر علي مقدم 15-13

دكتر علي مقدم 15-13

 

ENT

صبح

دكتر وزير

12

دكتر وزير

12

دكتر وزير

12

دكتر وزير

12

دكتر وزير

12

 

داخلي

صبح/ظهر

دكتر شلتوكي 17-08

دكتر شلتوكي 17-08

دكتر شلتوكي 17-08

دكتر شلتوكي

17-08

دكتر شلتوكي 17-08

 

فوق تخصص غدد

صبح

دكتر موسوي 12-08

 

 

 

دكتر موسوي 12-08

 

جراح مغز و اعصاب

صبح

 

دكتر ازهري 14-12

دكتر ازهري 14-12

دكتر ازهري 14-12

 

 

روماتولوژي

عصر

دكتر فرهمند 19-14

 

دكتر فرهمند 19-14

 

دكتر فرهمند 19-14

 

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با منشی پذیرش درمانگاه بیمارستان مدائن با شماره 9-66465355داخلي 453-353تماس حاصل فرماييد
 
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا