بخش دیالیزصفاقي-همودياليز

بخش دیالیزصفاقي-همودياليز


بخش دیالیز صفاقي-همودياليز

معرفی بخش دیالیز صفاقي-همودياليز

نوع بیماران بستری :  بیماران کلیوی نیازمند به دیالیز

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر مصدق جباری متخصص کلیه

نام سر پرستار بخش :  خانم خلاقی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح , عصر پرستار:2    بهیار :   2   تکنسین دیالیز :2 

 
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا