بخش داخلی قلب

بخش داخلی قلب


post ccu

معرفی بخش  داخلی قلب: (Post CCU )

نوع بیماران بستری :  بیماران  قلبی

مسئول علمی بخش: آقای دکتر  میر محمد صادقی متخصص قلب

سرپرستاربخش: خانم مژگان کلاهدوز  کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح  پرستار:3  کمک بهیار :  3   خدمات : 2    منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار: 3 کمک بهیار :  2  خدمات :1

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار:  4 بهیار :1 (در یک شیفت )  کمک بهیار :  2  خدمات :1  

معرفي پزشكان بخش 3

آقاي دكتر شكراله اميدي ( متخصص قلب ) ،آقاي دكتر مهرداد اقدسي (متخصص قلب )، آقاي دكتر آرمان حكيم پور (متخصص قلب ))، آقاي دكتر فخرالدين نور محمدي (متخصص قلب )، آاقاي دكتر خسرو بهلولي (متخصص قلب ) آقاي دكتر حسين مير محمد صادقي (متخصص قلب )، آقاي دكتر غلامرضا صدر خانلو (متخصص قلب )، آقاي دكتر مير محمود جوادي (متخصص قلب )، آقاي دكتر محمد رضا عباسلو (متخصص قلب )دکتر سعید ناظم  (جراح قلب )


منشی:
 

خانم طاهری

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا