بخش CCU

بخش CCU


بخش CCU

معرفی بخش CCU :

نوع بیماران بستری :  بیماران  قلبی

نام مسئول علمی بخش: آقای   دکترسید  فخرالدین  نور محمدی  متخصص قلب

نام سر پرستار بخش : خانم  شيخ حسنی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار: 3   کمک بهیار :   2    خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت عصر  پرستار: 3  کمک بهیار :  1    خدمات :1

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار:  3    کمک بهیار :   1    خدمات :1

معرفی پزشکان بخش CCU :

آقاي دكتر عارفي  ( فوق تخصص آنژيوپلاستي ) ،آقاي دكتر جوادي  (فوق تخصص آنژيوپلاستي )

آقاي دكتر بهلولي  ( فوق تخصص آنژيوپلاستي ) ،آقاي دكتر حكيم پور ( فوق تخصص آ نژيوپلاستي)

آقاي دكترمیر محمد  صادقي  (متخصص قلب )، ،آقاي دكتر اميدي (متخصص قلب )

آقای  دکتر نور محمدی ( متخصص قلب )، آقای دکتر فرزانفر (فوق تخصص آنژيوپلاستي)کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا