بخش آی سی یو (جراحي قلب باز)

بخش آی سی یو (جراحي قلب باز)


آی سی یو قلب

معرفی بخش آی سی یو قلب

نوع بیماران بستری :  بیماران جراحی  قلب

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر محمد  عظیمی متخصص بیهو شی

نام سر پرستار بخش : خانم  کلهر کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:4 کمک بهیار :   2   خدمات :1  منشی :1

تعداد پرسنل در شیفت عصر پرستار:5  بهیار :1   کمک بهیار :  2   خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 5   کمک بهیار :   2  خدمات :1

معرفی پزشکان بخش ای سی یو قلب :

آقای دکتر سعید ناظم  ( جراح قلب ) ،آقای دکتر علی اصغر ظفر آسوده ( متخصص بیهوشی )

آقای دکتر  محمد رضا عباسلو ( جراح قلب )، آقای دکتر غلا مرضا صدر خانلو (  جراح قلب )

دکتر ناصر ناظم ( جراح قلب )

معرفی پرسنل بخش ای سی یو قلب :

پرستاران :

اقاي مهدوی ،آقاي محمدی ، خانم حسین زاده ، اقاي ابراهیم زاده ، خانم نظری

آقاي بهشتی ،آقاي قر بانی ، آقاي نجاتی ، آقاي عسگری ، آقاي شفیع خانی

خانم شایسته ، اقاي علی نیا ،آقاي برادران

 تکنسین ها :

آقاي نیکو کردار ، آقاي خان احمدی ،آقاي روح اللهی

بهیار: خانم اسدالهی

کمک بهیاران :

خانم صادقی ، آقاي اعتقادی فرد ،آقاي مطهری نزاد ، خانم ولی زاده ، اقاي فدایی ، آقاي بهرامیه

منشی : خانم میر شاهی

انبار دار : خانم محمدی فراهانی


کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا