گردشگری سلامت

گردشگری سلامت


گردشگری سلامت

گردشگری سلامت  به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گفته می شود.
سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 24 ساعت است – به طول می انجامد .
 :  International Patient Department 
واحدی در مؤسه پزشكي است که وظيفه آن ايجاد هماهنگي های لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به بيماران خارجي است.
واحد بیماران بین الملل  در بیمارستان ها  با هدف ارتقاء سطح  کیفی  خدمات  درمانی، کاهش  زمان  انتظار  خدمات  درمانی، افزایش  رضایتمندي  پزشکان،  پرسنل  و  بیماران بين الملل می‌باشد که به‌عنوان یک ‌راه کار مناسب در برابر چالش هاي گردشگري پزشكي در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و تأکید است.
وظیفه این واحد ایجاد هماهنگی‌هاي لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران بين الملل و بیماران با خدمات ویژه (ارائه خدمات بدون نوبت- در بخش ویژه- پیگیری پس از درمان بیماران) می باشد؛ این واحد به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران بين الملل از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت پس از عمل است.
آیین نامه تاسیس و راه اندازی این واحدها (در 22 ماده و 14 تبصره) در ایران از دی ماه سال 94 به بیمارستان ها از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده است و از اواخر سال 94 و اوایل سال 95 بیمارستان های دارای مجوز فعالیت قانونی جذب بیمار بين الملل را طبق آیین نامه شروع کردند. ایجاد این واحد در بیمارستان‌ها علاوه بر کمک به جذب بیمار بين الملل توسط بیمارستان ها، تعامل بهتر و نزدیکتر با تسهیل‌گران توریسم درمانی اعم از راهنمایان گردشگری، آژانس های مسافرتی و شرکت‌های تخصصی می‌باشد.
تيم گردشگري سلامت در بيماستان مدائن شامل افراد زير مي باشد:
دكتر سهراب نقي زاده )پزشك (IPD دكتر فرشيد شعباني(مديرعامل)
سميرا رئوفي(كارشناس IPD) دكتر سعيد خان محمدي(مدير اجرايي)
فاطمه نصيري(پرستار IPD) مژده صيادي (مدير پرستاري)
فاطمه نصيري(سوپروايزر كنترل عفونت) مهندس اميد علايي (مسئول IT)
غزاله حامد (مسئول پذيرش) ربابه موسايي(مسئول مدارك پزشكي)

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا