نتایج انتخابات رادیولوژی ایران

نتایج انتخابات رادیولوژی ایران


نتایج انتخابات رادیولوژی ایران
نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران

نتایج انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن رادیولوژی ایران (آبانماه98)

اعضاي هيئت مديره

1-  مرتضي صانعي  طاهري

2-  حميدرضا حقيقت خواه

3 - الهام كشاورز
آمار بازدید : 481
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا