• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021
معرفی بخش شیمی در مانی :

نوع بیماران بستري:

بیماران شیمی درمانی/بیماران داخلی و جراحی (در صورت عدم وجود تخت خالی در بخش جراحی )

نام مسئول علمی بخش: آقای دکتر کامران علی مقدم متخصص انکولوژی

نام سر پرستار بخش : خانم کحلی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار: 3  کمک بهیار :   2  خدمات : 2  منشی :1

Jعداد پرسنل در شیفت عصر پرستار: 3  کمک بهیار :  2   خدمات : 2

تعداد پرسنل در شیفت شب پرستار: 3  کمک بهیار :   2   خدمات : 2

  معرفی پزشکان بخش شیمی در مانی

آقای دکتر منصور یزدانبد ( جراح عمومی )  - اقای دکتر مسعود  مردانی (متخصص عفونی )

اقای دکتر عباس تحصیلی (متخصص داخلی ) - اقای دکتر مسعود شلتوکی (متخصص داخلی )

اقای دکتر مصدق جباری (نفرولوژیست )  - اقای دکتر  منصوری ( متخصص انکو لوژی )

اقای دکتر حاجی نصر الله ( جراح عمومی )  - اقای دکتر جمال عباسی (  جراح عمومی)

معرفی پرسنل بخش شیمی در مانی :

منشی :

خانم موسایی

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9