• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021روش های اجرایی سال ۹۵

نام واحد:
بهبود کیفیت

 مدیر بهبود کیفیت :
خانم 
 رئوفی

منشی واحد :

خانم عزیز محمدی


شماره داخلی واحد:
332
about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9